loading please wait..

Naházíte se zde: O nás

pomahame-planete-lepe-dychat

Evropská akciová společnost IS Environment SE byla založena v roce 2013 za účelem realizace Energetického centra „ERC Rapotín“. Energetické centrum Rapotín je součástí projektu „EWA“ – recyklace a energetické využití druhotných biosurovin, jehož nositelem v České republice je společnost Sobioenergi.  Jedná se o ucelený koncept zpracování druhotných biosurovin pokročilou technologií anaerobní fermentace. 

Na projektu se společně podílí přední české i zahraniční společnosti z oblasti vývoje technologie anaerobní fermentace, energetiky, stavebnictví, strojírenství a finančního sektoru. Impulzem k založení společnosti byla předchozí dlouhodobá a úspěšná spolupráce lidí z oblasti ekologie, obnovitelných zdrojů, odpadového hospodářství, ekonomiky, medicíny a vědy na přípravě projektu technologie anaerobní fermentace „EWA“.

 

paticka-onas-1280

Naházíte se zde: Bioodpad

ecr-logo-bioodpad

ECR RAPOTÍN zpracovává biologicky rozložitelný odpad i s obalovými materiály.

• Bioodpad je vhodné vnímat jako hodnotnou surovinu
• Bioodpad je zdrojem čisté energie
• Recyklace a návrat cenných anorganických surovin do oběhu (cenné kovy, sklo, plast…)

orange-line

Lidská společnost se rozrůstá a spolu s ní rostou i její potřeby. Energetická náročnost moderní civilizace je obrovská, přitom zdroje tradičních energií jsou velmi omezené a z velké části již vyčerpané. Jedinou smysluplnou cestou k přijatelné budoucnosti je tak využití obnovitelných energetických zdrojů. Ekologické chování je tak zároveň odpovědné i ekonomicky výhodné. Jedním z nejdostupnějších zdrojů pro výrobu energie jsou použité suroviny a odpady.
Jejich dokonalým zpracováním přitom kromě energie a návratu cenných surovin zpět do oběhu získáme i čistší a zdravější životní prostředí. 

Jedná se tak o technologii, která má naprosto zásadní význam pro budoucnost lidstva.
Anaerobní fermentace je zpracování bioodpadů bez přístupu vzduchu. Samotnému fermentačnímu procesu předchází proces recyklace, hygienizace a chemicky složitá příprava substrátu. Díky recyklaci tak dochází k úsporám obnovitelných i neobnovitelných zdrojů. Výsledným produktem celého procesu je i cenné certifikované organické hnojivo.

 

bioodpad_paticka-1280

Naházíte se zde: Schéma provozu
technology

Naházíte se zde: Technologie – Schéma provozu ECR Rapotíntechnologie-schema-provozu2

Naházíte se zde: Zpracovávané odpady

ecr-logo-bioodpad

Zařízení splňuje legislativní požadavky na příjem a využití odpadních materiálů dle:

1. – NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 1774/2002 -  v platném znění
2. – zákona o odpadech číslo 185/2001, Sb., -  v platném znění
3. – vyhlášku číslo 383/2001 Sb., – o podrobnostech nakládání s odpady
4. – vyhlášku číslo 341/2008 Sb. -  o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady ( BRKO )
5. – zákon číslo 156/1998 Sb. – zákon o hnojivech -  v platném znění

Kód odpadu    Název a stručný popis odpadu

02 01 07       Odpady z lesnictví ( Například : napadená dřevní hmota, listí, tráva apod., včetně vývojových stádií škůdců, larev, vajíček apod.)

02 02 xx       Opady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původ
02 02 01       Kaly z praní a z čištění včetně organických částí
02 02 03       Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování (Například: zkažené potraviny živočišného původu, kousky rohů,kosti, zvířecí srst, peří, šupiny včetně obalů)
02 02 04       Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 03 xx       Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku; odpady z konzervárenského a tabákového průmyslu z výroby droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy
02 03 01       Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace
02 03 04       Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování (Například: spadané ovoce, odpady ze zeleniny a ovoce, obilí, droždí, tabákové odpady včetně obalů )
02 03 05       Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku, sedimenty obsahující organickou složku

02 04xx       Odpady z výroby cukru
02 04 02       Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování ( Například : cukrovarské řízky, vadné šarže cukru, sirupu a jiných výrobků včetně obalů )
02 04 03       Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku ( Například: nekontaminované kaly nebo zbytky z filtračních lisů ze separovaného zachycování odpadní vody z procesů potravinářského průmyslu, výroby pochutin a krmiv)

02 05 xx       Odpady z mlékárenského průmyslu
02 05 01       Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování ( Například : mléko, sýr, jogurty, máslo apod. včetně obalů )
02 05 02       Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 06 xx       Odpady z pekáren a výroby cukrovinek

02 06 01       Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování (Například: droždí, pečivo, mouka apod. včetně obalů )
02 06 03       Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 07 xx       Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa)
02 07 01       Odpad z praní, čištění a mechanického zpracování surovin (Například: pivovarské mláto, odpadní kvasnice)
02 07 02       Odpad z destilace lihovin ( Např. lihovarské výpalky apod. )
02 07 04       Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování ( Například : víno, pivo a  lihoviny – lahve, plechovky apod. s obsahem závadného množství alkoholu nebo jiné složky – metanolu, včetně potisku a uzávěrů)
02 07 05       Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

03 01 xx       Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku
03 01 01       Odpadní kůra a korek
03 01 05       Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem03 01 04

03 03 xx       Odpad z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky
03 03 01       Odpadní kůra a dřevo
03 03 07       Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky
03 03 08       Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci
03 03 09       Odpadní kaustifikační kal
03 03 10       Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění
03 03 11       Kaly z čistění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 03 03 10

04 01 xx       Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu
04 01 01       Odpadní klihovka a štípenka, odpady odsřižků kožek
04 01 07       Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

 

04 02 xx        Odpady z textilního průmyslu s výjimkou textilií ze syntetických vláken
04 02 10        Organické hmoty z přírodních produktů (Např. tuk, vosk, barviva)
04 02 20        Ostatní kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod 04 02 19
04 02 21        Odpady z nezpracovaných textilních vláken
04 02 22        Odpady ze zpracovaných textilních vláken

15 01 xx        Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
15 01 01        Papírové a lepenkové obaly, tetrapak včetně nezpracovaného obsahu
15 01 03        Dřevěné obaly

16 03 xx        Vadné šarže a nepoužité výrobky
16 03 06        Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05 ( Například: zkažená krmiva, zbytky krmiv, zkažená nemořená osiva včetně obalů )

17 02 xx        Dřevo, sklo a plasty
17 02 01        Dřevo – obaly

19 05 xx        Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů
19 05 03        Kompost nevyhovující jakosti včetně příměsí

19 06 xx        Odpady z anaerobního zpracování odpadu
19 06 03        Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu
19 06 04        Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu
19 06 05        Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu
19 06 06        Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu

19 08 xx        Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené
19 08 05        Kaly z čištění komunálních odpadních vod, stabilizovaé i nestabilizované
19 08 09        Směs tuků a olejů z odlučovačů tuků obsahujících pouze jedlé oleje a jedlé tuky
19 08 12        Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 1908 11
19 08 14        Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13

19 09 xx        Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely

19 09 01        Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)
19 09 02        Kaly z čiření vody včetně jejího čištění
19 09 03        Kaly z dekarbonizace

19 12 xx        Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené – organického původu (Např. třídění, drcení, lisování, peletizace)
19 12 01        Papír a lepenka
19 12 07        Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06

20 xx xx        Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) , včetně složek z odděleného sběru
20 01 xx        Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)
20 01 01        Papír a lepenka, s výjimkou papíru s vysokým leskem a odpadu z tapet, lamino desek knih a časopisů.
20 01 08        Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven (Například : zbytky jídel, surovin a pochutin včetně obalů, papíru, plastu a kompozitu )
20 01 10        Oděvy – organického původu ( bavlna, vlna, hedvábí apod. včetně kompozitu a směsí )
20 01 11        Textilní materiály ( nevhodné již k dalšímu využití – Například z pozůstalosti apod. )
20 01 25        Jedlý olej a tuk
20 01 38        Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37

20 02 xx        Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
20 02 01        Biologicky rozložitelný odpad  ( Například: posekaná tráva, seno, listí, spadané ovoce, odpady ze zeleniny, kůra, posekané křoviny, ořezané části stromů, drobný odpad ze zpracování dřeva, ovoce,zelenina, dřevo (v celku nebo posekané), odděleně sebrané organické hřbitovní odpady – výzdoba, věnce apod.,  kromě    trávy a části keřů z okrajů silnic )

20 03 xx        Ostatní komunální odpady
20 03 02        Odpad z tržišť  ( Například: květiny, ovoce, zelenina včetně obalů )
20 03 04        Kal ze septiků a žump z RD
20 03 07        Objemný odpad ( organického původu – Např. slamníky, madrace, pohovky apod. )

 

Naházíte se zde: ECR Rapotín

ecr-logo-bioodpad

 Bioodpad je cennou surovinou

 Proč tedy tuto surovinu odvážet na skládku a zakopávat do země.

 

ECR Rapotín zpracovává zejména tyto odpady:

• potraviny s prošlou dobou vč. obalů (s příměsemi skla, plastů, tetrapaků a kovů)
• komunální bioodpad
• odpady z pekáren, cukráren a podobných provozů
• gastroodpady (školní, závodní jídelny, restaurace, kuchyňské odpady)
• odpady z mlékáren
• prošlé konzervy, tuky, oleje a jejich směsi (též obsah odlučovačů tuků)

 

  ECR RAPOTÍN = recyklace a ekologická výroba energie a hnojiva

 

• elektrická energie
• teplo
• biometan
• organické hnojivo
• návrat druhotných anorganických surovin do oběhu

paticka-ecr-rapotin-1280

Naházíte se zde: Kontakt
ecr-kontaktEvropska-unie

Projekt: PS-IBOKA s.r.o. – třídírna bioodpadu je spolufinancován z prostředků Evropské unie.

Předmětem projektu je rekonstrukce stávající administrativní budovy a přístavba nové haly pro rozšíření podnikání v oblasti třídění a zpracování bioodpadů.

titulek-kontakty

IS Environment SE

Chotěšovská 680/1

Praha 9, 190 00

(zobrazit na mapě)

IČ: 242 59 993 (ARES)

Kancelář Praha:

Střešovická 35

Praha 6, 162 00

(zobrazit na mapě)

 

Kancelář Znojmo:

Zámečnická 324/2

Znojmo, 669 02

(zobrazit na mapě)

Mgr. Petr Štěrba

vedoucí manažer projektu

 

Telefon:

+420 602 499 498

 

E-mail:

sterba@isenvironment.cz

 

 

ECR RAPOTÍN je projektem společnosti IS ENVIRONMENT SE © 2014
logo-isenvironment

stáhnout web jako katalog PDF